“Обучение на младежи по ключови компетенции...”

Описание на дейностите по проект
“Обучение на младежи по ключови компетенции за активно участие в обществото на знанието, определени от Лисабонската стратегия за развитие на ЕС”

Организация - инициатор: Сдружение «Национална школа по мениджмънт» /НШМ/

Целева група: Ползватели по проекта са учениците от Националната школа по мениджмънт - прием 2007 и 2006г
Брой участници: около 300 ученика
Възрастова група: 16-19 г.

Място и период на провеждане:
НДЕК с. Ковачевци
15.08. – 19.08.2007
25.08. – 29.08.2007

Обосновка на проекта:

Българската система на формално образование традиционно се фокусира върху придобиване на знания по хуманитарни и природо-математически науки. В съзвучие с европейските тенденции Министерството на образованието въвежда като приоритет в образователнато политика насърчаване на чуждоезиковото обучение и развиване на умения за работа с информационни и комуникационни технологии (ИКТ). По-този начин чрез системата на формално образование младите хора в България развиват пет от осемте ключови компетенции, които са утвърдени от Европейската Комисия като условие за активното участие на европейските граждани в изграждането на общество на знанието. Останалите три компетенции, известни още като „меки компетенции” , които се отнасят до социалните умения на човека, не присъстват в утвърдените учебни програми и остават изцяло в сферата на неформалното обучение. Това предпоставя насоката на настоящия проект, а именно – провеждане на информационна кампания за разясняване мястото на осемте ключови компетенции в българското образование с акцент върху практическо и иновативно обучение за развитие на меките компетенции (социални умения) на младите хора в България
Настоящият проект се стреми да компенсира недостига на целенасочено преподаване на социални умения в системата на средното образование в България. От този проблем са засегнати практически всички учащи се у нас.

Планирани дейности:

Провеждане на информационна и обучителна кампания по темата за развитие на ключовите компетенции и социалните умения на младежите, а именно:
Способност за учене чрез опита – изграждане на вътрешна мотивация, доверие към хората и институциите, управление на информация и време;
Социална компетентност – развитие на междуличностните, екипните, междукултурните и гражданските отношения;
Предприемачески дух – способност за превръщане на идеите в действия, поемане на риск и отговорност, мотивация за постигане на целите.

5-дневната програма съдържа лекционен курс, тренинги по групи, презентации и дискусии по темата за ключовите компетенции, които са утвърдени от Европейската комисия като условие за активно участие на европейските граждани в изграждане на общество на знанието.

Очаквани резултати:

Ползи за целевата група:

Учениците ще разширят съществуващите и ще придобият нови знания относно помените, които съпровождат присъединяването на България към ЕС и новите образователни и обучителни възможности на европейско ниво. Те ще развият следните умения и качества: комуникативни умения; решаване на конфликти; работа в екип; управление на времето; гъвкавост; толерантност.

Ползи за обществото:

Повишаване на информираността и значението от утвърждаване на осемте ключови компетенции като водещ принцип в развитието на българската образователна система.
Подпомагане изграждането на поколение от качествени млади лидери (учениците от НШМ), които да утвърждават позициите на България в Европейския съюз през първите години от пълноправното й членство.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k