Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България

Проект BG051PO001-7.0.01-0015-C0001"Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България. Трансфер на комплексна иновативна обучителна методология от Чехия"

Проектът има за цел да допринесе за развитието на ключови (преносими) компетенции на младите хора без трудов опит, като елемент от цялостната им подготовка за предстоящата професионална реализация и адаптация на пазара на труда.
Отправна точка на инициативата е тезата, че в съвременните условия тясно професионалната експертиза, т.е. изградените специфични базисни умения за осъществяването на конкретна професионална дейност, вече не е достатъчно условие за успешното функциониране на хората и организациите. Необходими са качествено нови компетенции - комбинация от знания, умения, нагласи и отношения, които се простират отвъд заучените знания и умения и включват диспозицията на личността за продължаващо, надграждащо учене чрез саморефлексия на мисленето и действията. По същество те са преносими – индивидът ги развива, носи със себе си и може да ги прилага в различни ситуации и контекст, независимо от областта на професионалната си подготовка и реализация, и мултифункционални – приложими са за решаването на различен тип проблеми и изпълнението на различен тип задачи. Именно поради това те са ключови за повишаване на пригодността за заетост и успешна личностна, професионална и социална реализация на всеки човек. Тяхното развитие е предпоставка за стимулиране на социалната активност и ефективно взаимодействие между хората.

Повече на адрес http://competencies.nbschool.eu

Както и тук

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

competencies_rectangle.png

Powered by Drupal - Modified by Danger4k