Проект на НШМ по ОП "Развитие на човешките ресурси"

В началото на 2009 година Националната школа по мениджмънт, в партньорство с 32 СОУ “Св. Климент Охридски” – София и Център за младежки и образователни дейности – Силистра, разработи и представи пред ГД "Структурни фондове и международни образователни програми" към МОМН проектно предложение на тема "Обучение на средношколци за развитие на ключови социални компетенции". Проектът е одобрен за финансиране по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 “Да направим училището привлекателно за младите хора” на Министерство на образованието, младежта и науката - Оперативна програма на ЕС “Развитие на човешките ресурси”.

Проектът е насочен към развитието на социални и граждански умения на ученици от гимназиалeн курс на обучение като елемент от цялостната им подготовка за професионална реализация и адаптация на пазара на труда.

Официалната интернет страница на проекта можете да намерите на адрес http://keycompetences.nbschool.eu

ESF

Powered by Drupal - Modified by Danger4k