Обучение

Какво представлява обучението ни?

Курсът на обучение в НШМ с продължителност две години, като лекциите и изпитите се провеждат в извънучебно време /събота или неделя/. Изучават се последователно дисциплините:

Държавно управление
Маркетинг и реклама
Основи на правото
Етикет и бизнес протокол
Счетоводна отчетност
Микроикономика
Макроикономика
Основи на управлението
Външнотърговски сделки
Малък бизнес и предприемачество
Финанси и банки
Гражданско и търговско право
Бизнес планиране
Европейска интеграция

Преподаватели по изброените дисциплини са висококвалифицирани университетски специалисти от УНСС - София, СУ "Св. Климент Охридски", както и икономисти и психолози.

Освен традиционните лекции, задължителна част от обучението в Школата е участието в летните лагер-школи, по време на които се провеждат практически занимания по преподадената в аудиториите теория и се тренират и усъвършенстват специализирани умения и компетенции на учениците.

Как се провежда обучението?

Лекциите се провеждат в сградата на ИСК към УНСС в събота или неделя. След приключването на лекциите по дадена дисциплина се провежда изпит под формата на тест, задача или устно изпитване (в зависимост от спецификата на изучавания материал).

[Прием]

Какво ми дава обучението в НШМ?

Свидетелството за квалификация "Специалист по Фирмено управление" се издава като допълнение към диплом за завършено средно образование и е документ, признат в Република България, както и в страните от Европейския Съюз и Съединените Американски Щати.

[Документи]

Предимство за завършилите Школата е запознаването с академичната среда и лекционната форма на обучение, както придобиването на допълнителни знания и умения на ниво, което значително се различва от това в гимназията.

Икономическите познания, придобити по време на обучението в НШМ, са от полза не само при продължаване на образованието във ВУЗ с икономически профил, но и при създаването и успешното управление на собствен бизнес. Това е така, защото нашите ученици получават необходимата основа от познания, която липсва на много от днешните предприемачи в страната.

[Възпитаници]

Powered by Drupal - Modified by Danger4k