Документи и сертификати

Националната школа по мениджмънт има сключен договор за съвместна дейност с Института за следдипломна квалификация при УНСС, на чиято основа се провежда обучението в Школата и се издава Свидетелството за професионална квалификация по "Фирмено управление". Институтутът за следдипломна квалификация (ИСК) е отделение при Университета за национално и световно стопанство и има над 38 години традиции и опит в продължаващото обучение, професионалната квалификация и консултирането на български и чуждестранни граждани. ИСК е доказан лидер в следдипломното обучение по икономика, мениджмънт и право, с гарантирано качество според изискванията на европейските стандарти. ИСК извършва учебна, редакционна, издателска, консултантска и други дейности и услуги, за да се отговори ефективно на обществените потребности. Документите за завършено следдипломно обучение, издавани от ИСК, са регистрирани в Министерството на образованието и науката. Дейността си ИСК осъществява на база държавните изисквания и критерии за признато образование, придобита професионална квалификация и за предоставяне на образователни услуги във функциите му на център за следдипломно обучение с университетско, национално и международно значение. Документът издаван от ИСК на нашите възпитаници...

ИСК притежава сертификат BS EN ISO 9001:2000, No 0110448

Powered by Drupal - Modified by Danger4k