Проекти

Проект „Създаване на симулативен модел на съвременна демократична държава”

Проект „Развитие на компетенции за активно участие в обществото на знанието”

Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България

Проект BG051PO001-7.0.01-0015-C0001"Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България. Трансфер на комплексна иновативна обучителна методология от Чехия"

Проектът има за цел да допринесе за развитието на ключови (преносими) компетенции на младите хора без трудов опит, като елемент от цялостната им подготовка за предстоящата професионална реализация и адаптация на пазара на труда.
Отправна точка на инициативата е тезата, че в съвременните условия тясно професионалната експертиза, т.е. изградените специфични базисни умения за осъществяването на конкретна професионална дейност, вече не е достатъчно условие за успешното функциониране на хората и организациите. Необходими са качествено нови компетенции - комбинация от знания, умения, нагласи и отношения, които се простират отвъд заучените знания и умения и включват диспозицията на личността за продължаващо, надграждащо учене чрез саморефлексия на мисленето и действията. По същество те са преносими – индивидът ги развива, носи със себе си и може да ги прилага в различни ситуации и контекст, независимо от областта на професионалната си подготовка и реализация, и мултифункционални – приложими са за решаването на различен тип проблеми и изпълнението на различен тип задачи. Именно поради това те са ключови за повишаване на пригодността за заетост и успешна личностна, професионална и социална реализация на всеки човек. Тяхното развитие е предпоставка за стимулиране на социалната активност и ефективно взаимодействие между хората.

Повече на адрес http://competencies.nbschool.eu

Както и тук

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“

Проект CoMeIn

Общата цел на проекта е да допринесе за предотвратяване на тенденцията за отпадане от училище на ученици от средните училища от България, Франция, Полша, Словения и Турция. Нашата идея е чрез разработване и пилотно тестване на Коучинг методология да осигурим на учителите в партньорските страни необходимите знания, умения и инструментариум за мотивиране и възвръщане на интереса на учениците към ученето. Методологията ще позволи на учители по различни предмети, преподавани в училище да прилагат методите на Коучинга в класната стая и да подпомагат работата на своите ученици.
Повече на адрес: http://www.comeincoach.eu

Проект SOS.NET

SOcial Skills Trainer - New Qualification for European Teachers

The SOS.NET project will address the problem of lack of systematic social competence training programmes at secondary education level in 5 European countries - Portugal, Czech Republic, Bulgaria, Romania and Turkey.

The consortium's motivation to work on bringing teachers into the role of SOFT SKILLS TRAINERS is based on national observations of each partner, experience from 2 European projects in the field and the EC draft progress report on ET 2010.

The project will create the necessary pedagogical and didactic materials to support teaching staff in ensuring sustainable development of pupils' soft skills. Teachers and pupils will be supported in the training process by a user-friendly online diagnostic tool for measuring the level of soft competences. In addition 60 teachers from all partner countries will be trained to implement the soft skills training materials. The trained specialists will conduct pilot trainings of 1000 pupils.

Open learning platform available on the project's website will contribute for establishing a European learning community among teachers interested in exchanging good methods and practices in soft competences training of pupils.

http://sostrainer.eu