Нова страница на НШМ в Интернет

Новата страница на НШМ е достъпна на адрес: http://nbschool.eu/bg

Прием на нови ученици в НШМ през 2014 година

За поредна година Школата обявява редовния си прием на нови ученици.
Кандидатите попълват и подават заявление по образец, като към него прилагат копия от ученически книжки или други документи, удостоверяващи среден успех най-малко Добър 4,00 от обучението им в училище през учебната 2012/13 година и първия учебен срок на учебната 2013/14 година.
Срокове:
1. Период за подаване на заявления - от 10 февруари до 21 март 2014 г., на адрес София, ул. Триадица 5А, ет. 4
2. Период на записване на новоприетите ученици - от 24 март до 7 април 2014 г. При записване от новоприетите ученици се изискват 2бр. снимки паспортен формат, попълнен формуляр с лични данни и бележка за платена административна такса в размер на 25 лева.
3. Начало на учебните занятия - 12/13 април 2014 г.

Обучение в Разлог 2013

Разлог 2013

За втора поредна година НШМ и столичното 32 СОУ "Св. Климент Охридски" организираха обучение на учениците от осмите класове на училището. В тридневното обучение на тема "Ефективна комуникация и сътрудничество", осъществено в периода 27-29 септември в хотел "Мурите" до гр. Разлог участваха 140 ученика, разпределени в 8 групи.

Снимки от обучението можете да намерите тук

Лятна школа Ковачевци 2013

Ковачевци 2013

По време на традиционната лятна школа на учениците от НШМ в периода 22-29 август 2013 г. в НДЕК с. Ковачевци се проведе тренинг за „Развитие на предприемачески и мениджърски компетенции”. Фокусът на обучението беше върху ефективната комуникация, сътрудничеството, конструктивното разрешаване на проблеми, ефективност и проактивен подход, справяне със стреса.
Тази година за първи път в програмата беше включен и модул, насочен към предприемачеството в сферата на визуалното изкуство. Той беше осъществен в партньорство с галерия „Ракурси” в рамките на проект „Изкуство за всички” /Привличане на младежки публики към визуалните изкуства/ по програма „Публики” на Национален фонд „Култура”.
Паралелно с това се проведе бизнес-играта на НШМ "Пазари и инвестиции", по време на която участниците имаха възможност да упражнят на практика знанията си по финанси, банково дело, макроикономика и маркетинг.

Лятната школа 2013 беше организирана в партньорство с Корпоративна търговска банка АД.

Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България

competencies_rectangle.png

Проект BG051PO001-7.0.01-0015-C0001"Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България. Трансфер на комплексна иновативна обучителна методология от Чехия"

Проектът има за цел да допринесе за развитието на ключови (преносими) компетенции на младите хора без трудов опит, като елемент от цялостната им подготовка за предстоящата професионална реализация и адаптация на пазара на труда.

Проект CoMeIn

CoMeIn_logo

Общата цел на проекта е да допринесе за предотвратяване на тенденцията за отпадане от училище на ученици от средните училища от България, Франция, Полша, Словения и Турция. Нашата идея е чрез разработване и пилотно тестване на Коучинг методология да осигурим на учителите в партньорските страни необходимите знания, умения и инструментариум за мотивиране и възвръщане на интереса на учениците към ученето. Методологията ще позволи на учители по различни предмети, преподавани в училище да прилагат методите на Коучинга в класната стая и да подпомагат работата на своите ученици.
Повече на адрес: http://www.comeincoach.eu

Сътрудничество

1989+

В началото на 2011 година НШМ получи покана за съвместна работа от “Сдружение за генериране на идеи 1989 плюс”. В резултат учениците от НШМ ще вземат участие в проект Клуб за дискусии, разработен от Сдружението и финансиран по програма “Младежта в действие” на ЕС. Проектът има за цел да допринесе за бъдещото развитие на младите хора в България, като чрез дискусии по актуални за страната теми да мотивира младите хора да осъзнаят това, което биха искали да променят в заобикалящия ги свят, и да направят всичко възможно да приложат на практика тази своя идея. Част от дейностите включват провеждането на седем дискусионни сбирки с ученици, обучаващи се в Националната школа по мениджмънт.

Повече информация за проекта и дейността на “Сдружение за генериране на идеи 1989 плюс” можете да намерите на адрес: http://www.1989plus.com

Проект EasyTransit - Education to Work Transition

youth2.jpg

През юни 2011 Изпълнителна агенция "Образование, аудиовизия и култура" на ЕК одобри проект "EasyTransit - Education to Work Transition" по програма "Младежта в действие", Дейност 3.1 "Сътрудничество с държави, съседни на Европейския съюз", в който НШМ участва като партньор. Координатор на проекта е Beogradska otvorena škola, Сърбия. Проектът ще се изпълни в партньорство с представители от Сърбия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Македония, Испания, Италия, Турция и Великобритания. Повече информация можете да намерите на адреси: http://www.bos.rs и http://eacea.ec.europa.eu/youth

Проект SOS.NET

SOS

SOcial Skills Trainer - New Qualification for European Teachers

The SOS.NET project will address the problem of lack of systematic social competence training programmes at secondary education level in 5 European countries - Portugal, Czech Republic, Bulgaria, Romania and Turkey.

The consortium's motivation to work on bringing teachers into the role of SOFT SKILLS TRAINERS is based on national observations of each partner, experience from 2 European projects in the field and the EC draft progress report on ET 2010.

The project will create the necessary pedagogical and didactic materials to support teaching staff in ensuring sustainable development of pupils' soft skills. Teachers and pupils will be supported in the training process by a user-friendly online diagnostic tool for measuring the level of soft competences. In addition 60 teachers from all partner countries will be trained to implement the soft skills training materials. The trained specialists will conduct pilot trainings of 1000 pupils.

Open learning platform available on the project's website will contribute for establishing a European learning community among teachers interested in exchanging good methods and practices in soft competences training of pupils.

http://sostrainer.eu

Проект ECЕ - European Commitment to Entrepreneurship

ECE project

Група ученици от НШМ взеха участие в проект ECE - 2008-1-BE3-LEO05-00289, финансиран по програма "Леонардо да Винчи", Трансфер на иновации и изпълняван в периода 2008 - 2010 в партньорство на организации от Белгия, България, Испания, Италия, Франция и Швеция. Повече информация за проекта можете да намерите на адрес http://www.ece.euproject.org. За отличното си представяне и изпълнение на проектните дейности учениците от НШМ получиха сертификати.

Кандидатстване в УНСС

ИСК

Кандидатстудентски курсове за УНСС - Прием бакалаври 2011

От 12 октомври 2010 г. започва записването за кандидатстудентски курсове по ЕПИ (единен приемен изпит) по програмите на УНСС. Курсовете се организират от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

Симеон се дипломира в НШМ и вече е студент в УНСС

Симеон Симеонов е първото дете, прието в SOS селището в Дрен през 1995 г. Докато учи в ПГ по телекомуникации, младежът осъзнава, че съвременната реалност изисква повече умения и знания от това, което гимназията предлага. През 2007 г. се записва в Школата, като едновременно с това посещава курсове по английски език и работи. Благодарение на своята старателност и упоритост през пролетта на 2009 г. Мони се дипломира успешно в НШМ, а от есента е редовен студент в УНСС. Има предложение да учи в Швейцария.
Мони, екипът на НШМ се гордее с теб и ти пожелава успех във всяко твое начинание!
Прочетете повече за Мони

Проект на НШМ по ОП "Развитие на човешките ресурси"

ESF

В началото на 2009 година Националната школа по мениджмънт, в партньорство с 32 СОУ “Св. Климент Охридски” – София и Център за младежки и образователни дейности – Силистра, разработи и представи пред ГД "Структурни фондове и международни образователни програми" към МОМН проектно предложение на тема "Обучение на средношколци за развитие на ключови социални компетенции". Проектът е одобрен за финансиране по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 “Да направим училището привлекателно за младите хора” на Министерство на образованието, младежта и науката - Оперативна програма на ЕС “Развитие на човешките ресурси”.

Партньорство с AIESEC

AIESECC.jpg

В рамките на Лагер - школа 2009, НШМ и най-голямата световна студентска асоциация AIESEC осъществиха в партньорство проект “Летен лагер” 2009. Проектът, създаден от студентите от AIESEC - Локална секция София - Технически унивeрситет, предостави на учениците от НШМ възможност да повишат знанията си в области, свързани с културните различия, физическото и личностното развитие, а също и тяхната роля в заобикалящия свят.
Основни теми на проведените сесии бяха:
- Животът на младите – повратни моменти_Life of the Youth – cornerstones;
- Земята и хората – светът, в който живеем през очите на младите поколения_Earth and Man – the world we live in through the eyes of younger generations;
- Културата като огледало , което свързва и/ли разделя народите_Culture as a mirror – bond or/and separator between people.

Лагер - школа Ковачевци 2009

Лагер 2009

През август 2009 Националният детски екологичен комплекс в с. Ковачевци беше домакин на ежегодно организираната от НШМ лятна лагер - школа. По време на обучението си учениците на Школата се запознаха на практика с принципите на управление и функциониране на държавата и нейните основни органи и институции, участваха на състезателен принцип в бизнес - игрите, разработени за целите на обучението в НШМ, както и в тренинги, работа по групи, ролеви игри, представления, състезания, диспути, презентации, семинарни занятия и др.

Снимки от Лагер 2009

Заключителен семинар

Заключителен семинар

На 14 ноември 2008 г. в голямата конферентна зала на УНСС беше проведен заключителен семинар за обобщаване и оценка на резултатите от изпълнението на обществената поръчка, възложена от страна на Министерски съвет на Република България в изпълнение на Комуникационната стратегия за ЕС с предмет “Повишаване на информираността на българските граждани за правата и задълженията им като граждани на Европейския съюз”, спечелена и изпълнена от Института за следдипломна квалификация при УНСС, съвместно с Буллброкерс ЕООД и Националната школа по мениджмънт.

Обучителен семинар във Велико Търново

Търново

Великотърновският университет "Св. Св. Кирил и Методий" беше домакин на поредния обучителен семинар на тема "Възможности за обучение и мобилност в ЕС". Семинарът се проведе на 10 октомври 2008 г. с участието на над 50 студенти и преподаватели от ВТУ, журналисти от региона и експерти. По време на обучението бяха представени европейските образователни програми, европейските мрежи, инициативи, портали и инструменти за обучение и мобилност, както и възможностите и изискванията за участие в тях. Студентите имаха възможност да получат актуална информация за условията и сроковете за кандидатстване по програма "Еразъм" във ВТУ. Темата "От идеята до проекта - практически съвети в инициативите" предизвика изключителен интерес и оживена дискусия в залата.

Обучителен семинар в Казанлък

Казанлък

На 26 септември 2008 г. град Казанлък бе домакин на еднодневен обучителен семинар на тема "Възможности за обучение и мобилност в ЕС". В обучението, проведено в ДНА, се включиха 40 ученици и преподаватели от ПГ «Иван Хаджиенов», Гимназия «Акад. Петко Стайнов», ПМГ «Н. Обрешков», ПГЛПТ и др. Семинарът е част от поредицата инициативи за повишаване информираността на българските граждани за техните права и задължения като граждани на ЕС, финансирани от Министерски съвет и изпълнявани съвместно от ИСК при УНСС, Буллброкерс ЕООД и НШМ.
Снимки от семинара
Публикация на тема "Възможности за обучение и мобилност в ЕС"

Лагер - школа Ковачевци 2008

Лагер 2008

НДЕК Ковачевци за поредна година беше домакин на лятната лагер - школа, организирина от НШМ. По време на школата реализирахме проект на тема “Социалните и граждански компетенции – ключов фактор за осъществяване на междукултурен диалог”, подкрепен от Министерски съвет в рамките на Работната програма за 2008 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2007-2009 г., и проект "Симулация на създаването и функционирането на съвременна демократична държава", подкрепен от Министерство на държавната администрация и административната реформа и Институт "Отворено общество". И двата проекта преминаха успешно и при изключителна активност и интерес от страна на участниците. На 26 август 2008 г.

Обучителен семинар в София

Откриване на семинара

На 6 юни 2008 г. в сградата на Института за следдипломна квалификация при УНСС беше проведен обучителен семинар на тема “Възможности за обучение и мобилност в ЕС”. Семинарът е част от инициативите за повишаване на информираността на българските граждани за техните права и задължения като граждани на ЕС, предмет на обществена поръчка на Министерски съвет в изпълнение на Комуникационната стратегия на България за ЕС.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k